Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dane podmiotu i strony:

Nazwa podmiotu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Nazwa strony internetowej: PINB | Biuletyn Informacji Publicznej

Adres strony internetowej: https://slupskie.gda.winb.gov.pl/

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:  2021-04-09

Oświadczenie - status pod względem zgodności: Częściowo zgodna. Będziemy czynić sukcesywne starania o zapewnienie pełnej zgodności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Data publikacji deklaracji na stronie: 17.03.2021r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Miłosz Kuligowski

E-mail osoby kontaktowej: pinb@slupskie.gda.winb.gov.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 59 8418549

 

Skargi i odwołania:

Nazwa organu odwoławczego: Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku.

Adres organu odwoławczego: ul. Na Stoku 50, 80-874 Gdańsk

Adres e-mail organu odwoławczego:  sekretariat@gda.winb.gov.pl

Telefon organu odwoławczego:  58 305 19 79

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Klient może komunikować się z pracownikami PINB osobiście, telefonicznie, e-mail, ePUAP. Nie ma możliwości wykorzystania zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. 

W obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do klienta potrzebującego załatwić sprawę urzędową. W tym celu należy wcześniej telefonicznie umówić się na spotkanie albo po wejściu do budynku zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta. Po otrzymaniu informacji z Punktu Obsługi Klienta pracownik PINB przyjmie klienta w miejscu do tego wyznaczonym.

Aktualnie PINB nie posiada możliwości skorzystania z pomocy osoby przeszkolonej z j. migowego.

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla w Powiecie Słupskim, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

Siedziba organu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku. Pomieszczenia biurowe tutejszego organu znajdują się na parterze obiektu.

Do budynku Starostwa prowadzą 2 wejścia: wejście główne od ul. Szarych Szeregów oraz wejście od wewnętrznej strony budynku. Do obu wejść prowadzą jednostopniowe schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, który przywołuje pracownika Starostwa mogącego udzielić informacji i pomocy. Na parter budynku Starostwa prowadzą schody, zarówno po wejściu do budynku wejściem głównym jak i wewnętrznym. W budynku funkcjonuje zewnętrzna winda dla wózków znajdująca się przy wejściu od wewnętrznej strony budynku, która służy udostępnianiu pomieszczeń biurowych i korytarzy osobom niepełnosprawnym. Z uwagi na publiczny charakter Starostwa, w godzinach urzędowania nie obowiązuje system kontroli wejść. Biuro Obsługi Mieszkańca znajduje się po prawej stronie po wejściu do budynku wejściem głównym. Dla osób niepełnosprawnych dzięki wewnętrznej windzie, dostępne są korytarze i pomieszczenia na trzech kondygnacjach budynku (parter, I piętro i II piętro). Na każde piętro budynku prowadzą również schody. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Starostwie nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne:

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

Co planujemy zrobić, aby poprawić dostępność?

Planujemy przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, sukcesywnie dostosowywać stronę bip, rozpoznać możliwości skorzystania z pomocy osoby przeszkolonej z j. migowego.

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO ZA 2020 R.