Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim


Ogłoszenie o naborze nr 52198 z dnia 07.08.2019 r.

Oferty do 30 września 2019

Wymiar etatu 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

 

Miejsce wykonywania pracy:

Słupsk
SIEDZIBA URZĘDU ORAZ TEREN POWIATU SŁUPSKIEGO

 

Adres urzędu:

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W POWIECIE SŁUPSKIM
UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK

 

WARUNKI PRACY

• stanowisko pracy w pokoju trzyosobowym,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• wyjazdy w teren

 

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawdzanie dokumentów związanych z zakończeniem budowy i robót budowlanych,

 • przygotowywanie projektu pozwoleń na użytkowanie,

 • kontrolowanie utrzymania obiektów budowlanych,

 • kontrolowanie realizacji obiektu budowlanego,

 • prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych

 • prowadzenie postępowań w związku z samowolną budową obiektu oraz samowolnymi robotami budowlanymi,

 • prowadzenie postępowań w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania,

 • prowadzenie postępowań w zakresie nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu,

 • prowadzenie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane

 • uprawnienia budowlane,

 • znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego,

 • umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, internet).

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w branży budowlanej lub administracji publicznej

 • prawo jazdy kat. B

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopia uprawnień budowlanych

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • kopia prawa jazdy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.09.2019

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
  ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 32
  https://slupskie.gda.winb.gov.pl/

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 59 841 85 49

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:9002
Treść wprowadził(a): Kuligowski Miłosz, 2019-09-04 13:15:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-12-20 09:32:14