Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

Ogłoszenie o naborze NR 63669 z dnia 01.06.2020 r.

oferty do 22 czerwca 2020

wymiar etatu: 1

stanowiska: 1

status: nabór w toku

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: SŁUPSK oraz
SIEDZIBA URZĘDU ORAZ TEREN POWIATU SŁUPSKIEGO

ADRES URZĘDU:

UL. SZARYCH SZEREGÓW 14, 76-200 SŁUPSK

 

WARUNKI PRACY

• stanowisko pracy w pokoju dwuosobowym,
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• wyjazdy w teren

 

ZAKRES ZADAŃ

   • prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

   • przyjmowanie interesantów, obsługa poczty ePUAP

   • przyjmowanie i weryfikacja zawiadomień o zakończeniu budowy, zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych, wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

   • prowadzenie spraw niewymagających uprawnień budowlanych,

   • uczestniczenie w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych w terenie,

   • prowadzenie rejestrów, baz danych, sporządzanie raportów,

   • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism,

   • segregacja, ewidencjonowanie i tworzenie zbiorów dokumentacji,

   • współpraca przy prowadzeniu archiwum zakładowego,

   • wykonywanie innych zadań zleconych przez PINB w Powiecie Słupskim

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

   • Wykształcenie: średnie

   • Znajomość podstaw ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie danych osobowych

   • Samodzielność i zdolności organizacyjne, odporność na stres, odpowiedzialność, terminowość

   • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko WINDOWS, MS Office, Internet)

   • Znajomość interpretowania przepisów prawa i zdolność analitycznego myślenia

   • Posiadanie obywatelstwa polskiego

   • Korzystanie z pełni praw publicznych

   • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

   • doświadczenie zawodowe:

   • prawo jazdy kat. B,

   • umiejętność pracy w zespole,

   • komunikatywność,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

   • CV i list motywacyjny

   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

   • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

   • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

   • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

   • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

   • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

   • Kopia prawa jazdy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

   • Dokumenty należy złożyć do: 22.06.2020

   • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
  ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, pok. 32
  https://slupskie.gda.winb.gov.pl/

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Andrzej Adamski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 5984-18-549

 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim

 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%
Proponowane wynagrodzenie 2 700,00 zł brutto
Dodatkowe informacje pod nr tel. 5984-18-549 lub kontakt osobisty w siedzibie Inspektoratu pok. 32
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

 

 •