Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim
Zadania organów nadzoru budowlanego zostały określone w art. 84 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z dnia 12 listopada 2010 roku):

ust. 1. Do zadań organów nadzoru budowlanego należy:
1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
2) kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
3) badanie przyczyn katastrof budowlanych;
4) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

ust. 2. Organy nadzoru budowlanego są obowiązane do:
1) bezzwłocznego przesyłania organom administracji architektoniczno-budowlanej kopii decyzji i postanowień wynikających z przepisów prawa budowlanego;
2) prowadzenia ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
3) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
4) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3.